Kollektiivlepingu võrdlus tabel, mida võime kaotada, kui seadus muutub.

Kollektiivlepingu järgi

Väärtus

TL seadusega ettenähtud

TÖÖTASU

Lisatasu õhtuse töö eest

20% põhipalgast tl näeb ette ainult öötööd
Lisatasu öötöö eest 40% põhipalgast 25%
Lisatasu ületunnitöö eest 60% põhipalgast 50%
Töötamine graafikujärgsel puhkepäeval 65 % põhipalgast kokkuleppel
Puuduva töötaja asendamine oma põhitöö kõrvalt kuni 50% põhipalgast kokkuleppel
Erikolukorras töötamine 25%põhipalgast kokkuleppel
Uue töötaja õpetamine põhitöö kõrvalt (1-2 õpilast) kuni 20% põhipalgast kokkuleppel
Uue töötaja õpetamine põhitöö kõrvalt (3 ja enam õpilast) kuni 30% põhipalgast kokkuleppel
Kutseõppeasutuse õpilaste praktika juhendamine (kuni 5 praktikanti) 15% põhipalgast kokkuleppel
Kutseõppeasutuse õpilaste praktika juhendamine (6-10 praktikanti) 20% põhipalgast kokkuleppel
Kutseõppeasutuse õpilaste praktika juhendamine (üle 11 praktikandi) 25% põhipalgast kokkuleppel
RIIGIPÜHA 100%
Valveaeg vähemalt 10% töötasust vähemalt 10% töötasust
Lisatasud igapäevase tööaja osadeks jaotamise eest
(v a puhkamiseks ja einestamiseks antavad vaheajad)
KL lisa 4 kokkuleppel

HÜVITISED

Tööõnnetuse (kui see ei juhtunud töötaja süül)
korral mis lõpeb töötaja surma või invaliidsusega
Töötajale (tema perekonnale –
lesk, alaealised lapsed) hüvitis kuni 5 aastase töötasu ulatuses
Tööõnnetuse korral mis lõpeb invaliidsusega Hüvitatakse arstliku ekspertiisikomisjoni
otsuse alusel määratud tehniliste abivahendite maksumus
Invaliiduse korral mis on tingitud tööõnnetusest või
kutsehaigusest (välja arvatud kui õnnetus toimus töötaja süül)
Hüvituse saajale iga töövõimekaotuse
protsendi eest 41,54euro ühekordset toetust, kuid mitte rohkem kui kaks töötaja keskmist aastatöötasu
Tööõnnetuse (kui see ei juhtunud töötaja süül)
korral, s h toitja kaotuse korral, kui hüvituse saaja (lesk, lapsed) ei tööta
Lisaks muudele
väljamakstavatele hüvitisele väljamaksmise hetkel Eest Vabariigis kehtiva ühe kuu töötasu alammäära suurune summa
Pääste- või tulekustutustööde korral kestusega üle 4 tunni järjest Töötajate toitlustamisega
seotud kulude hüvitamine

TOETUSED JA PREEMIAD

Töötaja juubelisünnipäeval (alates 50 sünnipäevast ja edasi iga
5 aasta järel):
pidev tööstaaž Tööandja juures kuni 9 aastat (kaasa arvatud) 110,00 €
pidev tööstaaž Tööandja juures alates 10 aastast 147,00 €
Puhkusele minekul vastavalt töötaja pidevale tööstaažile
Tööandja juures:
tööstaaž kuni 3 aastat (kaasa arvatud) 110,00 €
tööstaaž 4 kuni 6 aastat (kaasa arvatud) 276,00 €
tööstaaž 7 kuni 9 aastat (kaasa arvatud) 228,00 €
tööstaaž 10 kuni 12 aastat (kaasa arvatud) 272,00 €
tööstaaž alates 13 aastat ja enam 330,00 €
Naistepäeval naistele Võimalusel Tööandja
otsuse alusel - 45€
Lapse sünni korral Üks Eesti Vabariigis kehtiv
töötasu alammäär lapse kohta. Kui Tööandja(te) juures töötavad mõlemad lapse vanemad, siis ainult ühele neist
Lapse I klassi minekul Üks Eesti Vabariigis kehtiv
töötasu alammäär lapse kohta. Kui Tööandja(te) juures töötavad mõlemad lapse vanemad, siis ainult ühele neist
Aastalõputoetus Vastavalt võimalustele - 65€
Tööandja otsuse alusel Tööandja juures täisaasta töötanud töötajatele 
kokkuleppel
Töötajale tema perekonnaliikme (vanemad, abikaasa, lapsed)
surma korral
Tööandja otsuse alusel 160€
ja matustranspordi kulude tasumine kuni 55€ suuruses summas matuseid korraldavale isikule 160€
kokkuleppel
Töötaja surma korral Üks Eesti Vabariigis kehtiv töötasu
alammäär ja matustranspordi kulude tasumine kuni 55€ suuruses summas matuseid korraldavale isikule 160€
kokkuleppel
Koondatud töötaja (vähemalt 20 a Tööandja juures töötanud)
surma korral matuseid korraldavale isikule
Üks Eesti Vabariigis kehtiv töötasu
alammäär ja matustranspordi kulude tasumine kuni 55€ suuruses summas
kokkuleppel
Kvartali preemia 95,00 €

LISAPUHKUSED

Lisapuhkus vastavalt töötaja pidevale tööstaažile Tööandja juures*):
tööstaaž 3 kuni 6 aastat (kaasa arvatud) 1 kalendripäev
tööstaaž 7 kuni 10 aastat (kaasa arvatud) 2 kalendripäeva
tööstaaž alates 11 aastast 3 kalendripäeva
Lisapuhkus perekonnaliikme surma korral
(ei anta kui töötaja viibib põhipuhkusel või erinevatel alustel antava(te)l
lisapuhkus(t)el)
3 kuni 5 kalendripäeva
Lisapuhkus esmakordsel abiellumisel
(ei anta kui töötaja viibib põhipuhkusel või erinevatel alustel antava(te)l
lisapuhkus(t)el)
3 kalendripäeva
Raudteeliikluses toimunud õnnetuse tagajärjel füüsiliselt või
psühhoemotsionaalselt kannatadasaanud töötajale, kes tööülesannete täitmisel oli õnnetuse üks osapool või kelle tegevus oli vahetult seotud raudteeliiklusõnnetuse asjaoludega,
mitte hiljem kui 20 tööpäeva jooksul peale õnnetust
Kuni 10 kalendripäeva
Jaamakorraldaja (või töötaja kes täidab jaamakorraldaja töökohustusi)
ning töötab ööajal
kuni 3 kalendripäeva
Liiva jaama Järvevana ülesõidu ülesõidukorraldaja kuni 3 kalendripäeva
THP meister
THP lukksepp
THP veeremikoristaja
3 kalendripäeva
Kaubarongisaatja 5 kalendripäeva
Eriveeremijuht, kes töötab toppimismasinal VPR-02 5 kalendripäeva
Klienditeenindaja 1 kalendripäev
Rongikoostaja 5 kalendripäeva
Vagunite järelvaataja 5 kalendripäeva

TÖÖANDJA MUUD MATERIAALSED KOHUSTUSED

1.1.1.      Tööandja(d) kanna(vad)b igakuiselt ja hiljemalt jooksva kuu 20.kuupäevaks Ametiühingule proportsionaalselt Ametiühingu liikmete arvule (seisuga 01.01.2007) alljärgnevad summad kultuuri- ja sporditööks, puhkuse korraldamiseks töötajate ja nende laste sanatoorseks raviks:
Edelaraudteee AS 242,86 €
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 204,52 €
AS Ühinenud Depood 115,04 €
Edelaraudtee Halduse AS 38,35 €
Töötajale, kes on kohustatud nõupidamisest osa võtma põhitööst vabal ajal Tööandja(te) kirjaliku käskkirja või muu dokumendi alusel, makstakse töötasu lähtudes töötaja põhipalgast nõupidamisel faktiliselt oldud aja eest, kuid mitte üle 8 tunni. Nõupidamisele sõiduga seotud kulude hüvitamine toimub Tööandja ja töötaja vahel eelnevalt kokkulepitud tingimustel.
Töötajale, kes on kohustatud läbima tervisekontrolli, säilitatakse keskmine töötasu kuni 8 tunni ulatuses vastava tõendi esitamisel.
Doonoriks olev töötaja lubatakse töölt ära vere andmise päeval tema eelneva kirjaliku taotluse alusel ja säilitatakse vastava tõendi esitamisel keskmine töötasu.

TÖÖLEPINGU LÕPETAMISE JA/VÕI PEATAMISE KORD

1.        Tööandja(d) teata(vad)b oma otsusest koondada lähema kolme kuu jooksul rohkem kui 1 töötajat Ametiühingule mitte hiljem kui viie tööpäeva möödudes arvates Tööandja(te) vastava otsuse vastuvõtmisest, näidates ära:
1.1.   koondatavate töötajate arvu struktuuriüksuste lõikes ja motiveeritud põhjuse töötajate koondamiseks;
1.2.   Tööandja poolt tarvitusele võetud abinõud töötajate edaspidiseks tööga kindlustamiseks.
2.          Tööandja(d) saada(vad)b Ametiühingule töötajate kohta, kellega Tööandja(d) ütlevad üles töölepingu koondamise tõttu, alltoodud vormikohase nimekirja, näidates ära koondatavad ametikohad, töötajate nimed, nende pideva tööstaaži ja põhjuse ning Tööandja juures ja töötajatele pakutud töötamisvõimalused. Eelpool nimetatud nimekiri saadetakse Ametiühingule 10 tööpäeva jooksul arvates töötaja teavitamisest temaga töölepingu ülesütlemisest koondamise tõttu.
2.          Kui Tööandja(d) kavatse(vad)b ütelda üles töölepingu töötajate koondamise tõttu 10 kuni 20 töötajaga kolme kuu jooksul ja vabanevate töötajate töölepaigutamine ei ole tagatud, võib Ametiühing lepingu lõpetamise peatada kuni üheks kuuks. Kui koondamise tõttu vabaneb kolme kuu jooksul üle 20 töötaja ja vabanevate töötajate töölepaigutamine ei ole tagatud, võib Ametiühing töölepingu ülesütlemise peatada kuni kaheks kuuks. kokkuleppel

TÖÖLEPINGU MUUTMINE, PEATUMINE JA LÕPETAMINE (ÜLESÜTLEMINE)

Teata(vad)b töötajale, kes on saanud Tööandja juures töövigastuse, kutsehaiguse või kes kasvatab lapsinvaliidi, töölepingu ülesütlemisest töötaja koondamise tõttu 1 (ühe) kuu võrra enam ette kui töölepingu seaduse § 97 ette näeb ning maksab eeltoodud juhtudel koondamisehüvitust ühe kuu palga võrra enam kui töölepingu seaduse § 100 ette näeb;
Maksa(vad)b töötajale, kellega tööleping lõpetatakse (öeldakse üles) koondamise tõttu ja kellel on vähem kui 2 aastat pensioniea saabumiseni, hüvitist töötaja ja Tööandja vahel kokkulepitud summa ulatuses ja korras kuni pensioni määramiseni, juhul kui töötajal puudub alaline sissetuleku allikas ja/või ta ei oma osalust ettevõtetes. Nimetatud hüvitist makstakse (kokkulepe sõlmitakse) töötaja kirjaliku avalduse alusel ning Tööandja(te)l on õigus nõuda töötajalt dokumente, mis tõendavad, et ta ei oma alalist sissetulekut või osalusi ettevõtetes;

TÖÖANDJA JUURES PIDEVA TÖÖSTAAŽI ARVUTAMISE KORD

1.        Pideva tööstaaži hulka arvatakse:
1.1.   Tööandja juures töölepingu alusel vaheaegadeta töötatud aeg ning töölepingu peatumise aeg ja töölt sunnitud puudumise aeg;
1.1.   Töölepingu alusel vaheaegadeta töötatud aeg RE ja AS   Eesti Raudteel, tema allettevõtetes ja struktuuriüksustes enne Edelaraudtee Aktsiaseltsi moodustamist;
1.1.   Teenimisaeg kaitsejõudude tegevteenistuses (sõjaväeteenistuses) või tööteenistuses, kui töötaja enne teenistusse kutsumist töötas Tööandja(te) juures, samuti RE ja AS Eesti Raudteel, tema allettevõtetes ja struktuuriüksustes enne Edelaraudtee Aktsiaseltsi moodustamist ja tööleping temaga oli lõpetatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 111 (Eesti NSV Töökoodeksi § 33 p 3) alusel ning pärast teenistuse lõppu asus töötaja kolme kuu jooksul uuesti tööle Tööandja(te) juures (enne 01.02.1997.a Eesti Raudteele, tema allettevõtetesse või struktuuriüksustesse);
1.1.   Tasemekoolituse ja tööalase koolituse aeg, kui töötaja enne ja pärast taseme- ja tööalast koolitust töötas Tööandja(te) juures (enne 01.02.1997.a Eesti Raudteele, tema allettevõtetes või struktuuriüksustes);
1.1.   Aeg, mil töötaja täitis talle riigi- või kohaliku omavalitsusorgani poolt pandud ülesandeid või esindas seaduse või kollektiivlepinguga ettenähtud korras töötajaid.
2.          Pidev tööstaaž ei katke, kuid vaheaega staaži hulka ei arvestata:
2.1.   Juhul kui töötaja asub uuesti tööle Tööandja(te) juures 6 (kuue) kuu jooksul pärast töölepingu lõpetamist kuni 30.06.2009.a kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 86 punktide 1 või 3 alusel (likvideerimine, koosseisude koondamine).