INFOLEHT Nr. 1 10.10.2013

Pikaajaliste ja keeruliste läbirääkimiste tulemusena sõlmiti 09.jaanuaaril 2013.a. kaheks aastaks AS Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu vaheline kollektiivleping. Raskele olukorrale vaatamata (ettevõtte struktuuri muudatused, kaubaveo ebastabiilsus, remonditööde suur maht), saavutati kompromissne lahendus enamusele arutatud küsimustele. Lõpptulemusena õnnestus säilitada praktiliselt kõik varem kehtinud kollektiivlepingu tingimused: öötundide (40%) , õhtutundide (20%) ja ületundide (1,6) tasustamine, töövahetuste kahekordne tasustamine pühade ajal. On ettenähtud puhkusetoetus, laste vanemale lapsesünnitoetus, Emadepäevatoetus, toetus vanemale lapse esimesse klassi minekul, jõulutoetus ja matusetoetus. On säilinud töötajatele 23 erialadel lisapuhkused tervist kahjustava töö eest ning 34-l erialal lisapuhkus eritingimuste eest. On ettenähtud lisapuhkused tööstaaži eest.

Kollektiivleping reguleerib samuti töösuhete erinevaid tingimusi, töökaitse küsimusi, tööõnnetuste kindlustuse tingimusi jne.

Pooled leppisid kokku vastastikuses koostöös (informeerimist ja konsulteerimist) ettevõtte eriti oluliste muudatuste osas – ettevõtte struktuuri muutmine, töökohtade koondamine, uute tehnoloogiliste protsesside juurutamine jne.

Eriti keerulised läbirääkimised toimusid töötasude osas. Mitmekordne arutelu lõppes kollektiivlepingu sõlmimisel kompromissiga, mille järgi palkade tõus 2% kuni 10% toimub töötajate gruppide lõikes alates 01.jaanuarist 2013.

Lisainformatsioon on kättesaadav ERAÜ-st.

 

2014.aasta töötasude tõstmise küsimus arutatakse läbi käesoleva aasta oktoobris – novembris. Sellel ajavahemikul kollektiivis ei kehti töörahu.

Sõlmitud kollektiivleping laieneb ainult AS Eesti Raudtee töötajatele. Ettevõtte AS EVR Cargo kollektiivleping sõlmitakse eraldi.

Kollektiivlepingu sisuga saab tutvuda ERAÜ interneti koduleheküljel.

Meist iga üks peab aru saama, et üksnes ametiühing võtab endale vastutuse tööandja ja ametiühingu omavaheliste suhete eest. Kollektiivlepingu tingimused ja tema tähtsus sõltuvad ainult ametiühinguliikmetest. Isegi ühe liikme ametiühingust väljaastumine vähendab võimalusi paremate töötingimuste saavutamiseks nii ametiühingust väljaastuvale, kui ka tema kolleegidele, kes jäävad vähemusse.

Ametiühing on tugev oma arvulisusega ja iga liikme tahtmisega töötingimusi parandama.

Ametiühing – see oleme meie kõik. Meie eesmärkide saavutamiseks oleme nii võrd võimelised, kui võrd oleme monoliitsed, kui võrd hindame meie ühisorganisatsiooni väärtust.

Täname kõiki ERAÜ liikmeid toetuse ja usalduse eest. Loodame, et ka tulevikus üheskoos olles suudame väärikalt ühiseid hüviseid kaitsta!

Raudteelaste Ametiühing – Raudne Kaitse!