Põhikiri

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Raudteelaste Ametiühing (edaspidi ERAÜ).

1.2 ERAÜ asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

2.1 ERAÜ eesmärgiks on oma liikmete töö- ja sotsiaalmajanduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tööandjate ja nende ühenduste ees, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuses, kohtus, töövaidlusorganites.

2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks ERAÜ :

2.2.1 Peab Tööandjate esindajatega läbirääkimisi, sõlmib Tööandjatega kollektiiv- ja teisi lepinguid, jälgib nende lepingute täitmist;

2.2.2 Jälgib Tööandjate poolt tööseadusandluse ja töölepingute, kollektiiv- ja teiste Tööandjatega ning ametiühingute vaheliste lepingute täitmist;

2.2.3 Osutab oma liikmetele abi Tööandjatega tekkinud erimeelsuste lahendamisel;

2.2.4 Jälgib töö- ja töökaitsealaste seaduste täitmist ning töö- ja töökaitsealaste meetmete täitmist töökohtades, nõuab tööde peatamist, samuti ettevõtte selle struktuuriüksuste või üksikute seadmete seiskamist, kui ei ole tagatud inimeste elu, tervise või keskkonna kaitse;

2.2.5 Korraldab ERAÜ liikmete õiguste kaitsmiseks seadusega kehtestatud korras pikette ja streike ning muid meeleavaldusi;

2.2.6 Suunab ja koordineerib ametiühingu liikumist, ametiühingu liikmete sotsiaalset ja majanduslik-poliitilist tegevust;

2.2.7 Töötab välja ja kinnitab oma programmi;

2.2.8 Korraldab loenguid, seminare, kursuseid ja muid üritusi ning ametiühingu liikmete koolitust, mis aitavad ellu viia ERAÜ eesmärke;

2.2.9 Korraldab oma liikmete vaba aja veetmiseks kultuurilisi, spordi, puhkeüritusi, organiseerib laste puhke ja vaba aja sisustamist jm. üritusi;

2.2.10 Kogub ja levitab ametiühingualast ja muud vajalikku infomaterjali, võib omada oma trükibaasi ja välja anda ajalehte;

2.2.11 Korraldab toetus- ja muude fondide moodustamist;

2.2.12 Esitab ettepanekuid EV riigivõimu- ja –valitsemisorganite läbivaatamisele kuuluvate normatiivaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja tühistamiseks;

2.2.13 Arendab koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega (s.h. rahvusvaheliste organisatsioonidega), juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eestis kui ka välismaal;

2.2.14 Teostab teisi seadustega ettenähtud toiminguid.

3.1 ERAÜ on Eesti Raudteelaste Ametiühingute Liidu õigusjärglane.

3.2 ERAÜ on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ERAÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. ERAÜ ei jaota kasumit oma liikmete vahel.

3.3 ERAÜ on eraõiguslik juriidiline isik ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

3.4 ERAÜ-l on õigus:

3.4.1 Omada juriidilisele isikule omaseid õigusi ja kohustusi;

3.4.2 Omandada, muuta ja lõpetada tsiviilõiguslikke õigusi ja kohustusi;

3.4.3 Sõlmida ja täita õiguslikke tehinguid nii Eestis kui välismaal;

3.4.4 Asutada osakondi ja regionaalseid esindusi.

3.5 ERAÜ omandis võib olla vara, mis on vajalik ERAÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

3.6 ERAÜ vara moodustub:

3.6.1 Liikmemaksudest;

3.6.2 Kingitustest ja annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;

3.6.3 Tasuliste ürituste korraldamisest saadavast tulust;

3.6.4 Kinnis- ja vallasvarast;

3.6.5 Muust ERAÜ põhikirjalise tegevuse arendamiseks vajalikust tulust.

3.7 ERAÜ-l võib olla oma nimega pitsat, lipp ja sümboolika.

3.8 ERAÜ vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga ERAÜ ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei vastuta ERAÜ liikmed ERAÜ kohustuste eest.

3.9 ERAÜ majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.1 ERAÜ liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ERAÜ eesmärke ning on nõus järgima põhikirja nõudeid.

4.2 ERAÜsse võivad kuuluda juriidiliste isikute liikmetena Eestis registreeritud ametiühingud, kes on põhikirjalise põhitegevusena määratlenud käesoleva põhikirja punktis 2.1. nimetatud tegevuse.

4.3 Füüsilise isiku võtab ERAÜ liikmeks vastu ja arvab välja osakonna juhatus ja seda sisseastuja kirjaliku avalduse alusel. Osakonna juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda sisseastujalt lisainfot. Juriidilise isiku ERAÜ liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab ERAÜ juhatus. Juriidilise isiku liikmeks vastuvõtmisel on vajalik kirjalik avaldus, üldkoosoleku (või muu pädeva organi) kirjalik otsus, ametiühingu põhikiri ja registrikaart. ERAÜ juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda liikmeks astujalt lisainfot.

4.4 ERAÜ liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel astuda ERAÜ-st välja, kusjuures juriidilisest isikust liikmed esitavad avalduse ERAÜ juhatusele ja füüsilisest isikust liikmed esitavad avalduse osakonna juhatusele.

4.5 Liige, kes ei täida ERAÜ põhikirja ja tegevusprogrammi või töötab ERAÜ huvidele ja eesmärkidele vastu, võidakse osakonna juhatuse otsusel füüsilisest isikust liikme suhtes või ERAÜ juhatuse otsusel - juriidilisest isikust liikme suhtes ERAÜ-st välja arvata. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas mitte vähem kui 2/3 juhatuse liikmetest ja sellest teatatakse viivitamatult member kirjalikult, põhjuse äranäitamisega. Väljaarvatud liige võib otsuse peale edasi kaevata ERAÜ volinike koosolekule (konverentsile).

4.6 Liikme õigused ja kohustused lõpevad vastava otsuse tegemise momendil. ERAÜ-st väljaastunu ja väljaarvatu kaotavad õiguse ERAÜ varale ja rahalistele vahenditele.

4.7 ERAÜ -st väljaastumisel või –arvamisel liikmemaksu ei tagastata.

4.8 ERAÜ –st väljaastunu või väljaarvatu võib astuda uuesti ERAÜ liikmeks pärast ühe aasta möödumist väljaastumise või –arvamise päevast arvates.

4.9 ERAÜ juhatus peab liikmete registrit.

5.1 ERAÜ füüsilisest isikust liikmel on õigus:

5.1.1 Valida ja olla valitud ERAÜ juhtivorganitesse;

5.1.2 Osaleda ERAÜ tegutsemist puudutavate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;

5.1.3 Saada informatsiooni ERAÜ ja selle juhtivorganite tegevusest;

5.1.4 Astuda ERAÜ -st välja;

5.1.5 Saada õigusabi ja kaitset ERAÜ-lt vaidluses Tööandjaga, sealhulgas ka kohtus;

5.1.6 Kasutada ERAÜ kinnis- ja vallasvara juhatuse poolt kehtestatud korras;

5.1.7 Saada raske majandusliku olukorra korral materiaalset abi vastavalt ERAÜ võimalustele;

5.1.8 Saada abi toetusfondidest vastavalt nende põhimäärustele.

5.2 ERAÜ füüsilisest isikust liikmed on kohustatud:

5.2.1 Järgima ja täitma käesolevat põhikirja ja ERAÜ poolt sõlmitud kollektiivlepingute ja kokkulepete tingimusi;

5.2.2 Tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;

5.2.3 Täitma volinike koosoleku (konverentsi) ja juhatuse otsuseid;

5.2.4 Osa võtma ERAÜ tööst ja tegutsema kogu ERAÜ huvides;

5.2.5 Suhtuma ERAÜ varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;

5.2.6 Hüvitama ERAÜ-le süülise käitumisega tekitatud kahju;

5.2.7 Hoidma ja kaitsma ERAÜ mainet ja mitte avalikustama juhatuse poolt määratletud konfidentsiaalset infot.

5.3 ERAÜ juriidilisest isikust liikmetele on ERAÜ osakonna õigused ja kohustused.

5.4 ERAÜ juriidilisest isikust liikmel on õigus:

5.4.1 Osaleda ERAÜ tegevusega seonduvate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;

5.4.2 Saada informatsiooni ERAÜ ja selle juhtivorganite tegevusest;

5.4.3 Astuda ERAÜ-st välja;

5.4.4 Saada ERAÜ-lt õigusabi ja kaitset vaidluses Tööandjaga, sealhulgas ka kohtus;

5.4.5 Kasutada ERAÜ kinnis- ja vallasvara juhatuse poolt kehtestatud korras.

5.5 ERAÜ juriidilisest isikust liikmed on kohustatud:

5.5.1 Järgima ja täitma käesolevat põhikirja, volinike koosoleku (konverentsi) ja juhatuse otsuseid;

5.5.2 Tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;

5.5.3 Osa võtma ERAÜ tööst ja tegutsema kogu ERAÜ huvides;

5.5.4 Suhtuma ERAÜ varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;

5.5.5 Hüvitama ERAÜ-le tekitatud kahju;

5.5.6 Ümber kujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral, viivitamatult informeerima sellest juhatust;

5.5.7 Hoidma ja kaitsma ERAÜ mainet ja mitte avalikustama juhatuse pooltmääratletud konfidentsiaalset infot;

5.6 ERAÜ liikmeks astujal tekivad ERAÜ liikme kohustused pärast ERAÜ (või osakonna) juhatuse koosoleku sellekohast otsust. ERAÜ liikmel tekivad liikmeõigused pärast kolme kuu liikmemaksu tasumist.

6.1 ERAÜ juhtivorganid on:

6.1.1 Konverents, mis on volinike koosoleku õigustes;

6.1.2 Juhatus.

7.1 ERAÜ kõrgeimaks juhtivorganiks on ERAÜ konverents.

7.2 ERAÜ konverents (volinike koosolek) täidab üldkoosoleku ülesandeid.

7.3 ERAÜ konverents moodustatakse osakondades valitud delegaatidest. Igal ERAÜ füüsilisest isikust liikmel on õigus osaleda delegaadi valimistel. ERAÜ delegaadi volituste aeg on neli aastat.

7.4 ERAÜ osakond, kus on kuni 50 liiget, valib konverentsile ühe delegaadi, osakond, kus on üle 50 liikme, valib iga viiekümne liikme kohta ühe delegaadi.

7.5 Konverentsi koosolekud on korralised ja erakorralised.

7.6 Korralise konverentsi kutsub kokku juhatus üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Konverentsi kokkukutsumisest teatab juhatus igale delegaadile kirjalikult vähemalt seitse päeva ette.

7.7 Erakorralise konverentsi kutsub kokku juhatus omal algatusel või vähemalt 1/10 ERAÜ liikmete või ERAÜ revidendi kirjalikul motiveeritud nõudmisel.

7.8 Erakorralise konverentsi päevakorda võetakse ainult need küsimused, seoses millega erakorraline konverents kokku kutsuti. Erakorraline konverents ei ole õiguspädev täiendama päevakorda konverentsi töö käigus.

7.9 Kui juhatus ei kutsu konverentsi kokku 30 päeva jooksul pärast nõude esitamist, võivad taotlejad konverentsi ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

7.10 Konverentsi pädevus:

7.10.1 Põhikirja ja programmi vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine;

7.10.2 ERAÜ eesmärkide muutmine;

7.10.3 Revidendi aruande kinnitamine;

7.10.4 Juhatuse tegevusaruannete kuulamine ja arutamine ning juhatuse tegevusele hinnangu andmine;

7.10.5 Raamatipidamise aastaaruande, tegevusaruande kinnitamine;

7.10.6 ERAÜ juhatuse liikmete valimine ja määramine ja tagasikutsumine;

7.10.6.1 ERAÜ juhatuse esimehe ja revidentide valimine ja tagasikutsumine;

7.10.7 ERAÜ lõpetamine, ühinemine ja jagunemine;

7.10.8 Otsustab ERAÜ võimaliku osaluse teistes ühingutes;

7.10.9 Vajadusel võtab otsuse vastu kõikides teistes ERAÜ tegevusega seonduvates küsimustes;

7.10.10 Otsustab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

7.10.11 Kinnitab ERAÜ aastaeelarve;

7.10.12 Otsustab ERAÜ toetus- ja muude fondide moodustamise ja likvideerimise.

7.11 Konverentsi päevakorra projekti määrab juhatus. ERAÜ liikmed esitavad konverentsile arutamiseks tulevad küsimused juhatuse kaudu.

7.12 Konverents on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole konverentsi delegaatidest või nende esindajatest (teine konverentsi delegaat) lihtkirjalise volikirja alusel. Kui konverentsile kokku tulnud ERAÜ delegaadid või nende esindajad ei esinda nõutavat arvu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue konverentsi sama päevakorraga. Uus konverents on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata konverentsil osalenud või esindatud delegaatide arvust, kuid üksnes juhul, kui konverentsil osaleb või on esindatud vähemalt kümme delegaati. Delegaat ei või hääletada, kui otsustakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ERAÜ vahel tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus ERAÜ esindaja määramist. Esindatuse määramisel selle delegaadi hääli ei arvestata.

7.13 Konverents otsustab kas hääletamine on avalik või salajane. Konverentsi otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt pool koosolekul osalenud konverentsi delegaatidest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud ERAÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 konverentsi delegaatide nõusolek. Põhikirja muutmise ja ERAÜ lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud konverentsi delegaatidest või nende esindajatest.

7.14 Igal konverentsi delegaadil on üks hääl. Delegaat ei või hääletada, kui ERAÜ otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

7.15 Konverentsi koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Konverentsil koostatakse sellel osalevate delegaatide nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga konverentsil osalenud delegaat või tema esindaja. Esindajate volikirjad lisatakse konverentsi protokollile.

8.1 Juhatus on ERAÜ juhtimisorgan, mis juhib ja esindab ERAÜ.

8.2 ERAÜ juhatuses on 6 - 15 liiget. ERAÜ juhatuse liikmed ja juhatuse esimehe valib konverents neljaks aastaks. Juhatuse liige ja juhatuse esimees võivad lahkuda juhatusest omal soovil konverentsi otsusega pärast majandusaasta aruande kinnitamist. Kui juhatuse liikmete arv langeb alla 6 liikme, kutsub juhatus kokku erakorralise konverentsi, kus valitakse juhatuse väljalangenud liikmete asemele uued liikmed;

8.2.1 ERAÜ juhatus koosneb konverentsi poolt valitud esimehest ja liikmetest;

8.2.2 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe asetäitja;

8.2.3 ERAÜ juhatuse liikmete kandidaadid esitavad konverentsile ERAÜ osakonnad;

8.2.4 ERAÜ osakonnad valivad ja esitavad ERAÜ juhatuse liikme kandidaadiks 1 liikme;

8.2.5 ERAÜ osakonnad, kus on üle 300 ametiühingu liiget võivad valida ja esitada osakonna poolt 2 juhatuseliikme kandidaati;

8.2.6 Üle 300 ametiühinguliikmega ERAÜ osakondadel on 2 (kaks) kohta ERAÜ juhatuses;

8.2.7 ERAÜ juriidilisest isikust liikmed määrab juhatuse liikmeteks ERAÜ konverents.

8.3 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

8.4 ERAÜ juhatus lähtub oma tegevuses konverentsi otsustest ning käesolevast põhikirjast.

8.5 Juhatuse pädevus:

8.5.1 Annab oma tegevusest aru konverentsile;

8.5.2 Kutsub kokku ERAÜ konverentsi ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;

8.5.3 Koostab ERAÜ raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need konverentsile kinnitamiseks;

8.5.4 Peab ERAÜ liikmete registrit osakondade andmete alusel;

8.5.5 Juhib ERAÜ jooksvat tööd ja korraldab ERAÜ raamatupidamist;

8.5.6 Kinnitab ERAÜ töötajate koosseisu ja määrab nende palgad;

8.5.7 Moodustab ja lõpetab ERAÜ osakondasid;

8.5.8 Otsustab juriidiliste isikute ERAÜ liikmeks vastuvõtmise ja nende ERAÜ liikmetest väljaarvamise;

8.5.9 Otsustab regionaalsete esinduste asutamise ja sulgemise ning kinnitab nende põhimäärused;

8.5.10 Otsustab konkreetse kollektiivtöötüli lahendamisega seonduvate erakorraliste kulutuste eraldamise küsimuse;

8.5.11 Otsustab kollektiivlepingute sõlmimiseks volituste andmise;

8.5.12 Koostab aastaeelarve ja esitab selle konverentsile kinnitamiseks;

8.5.13 Kuulab juhatuse esimehe aruandeid ja teeb nende kohta otsuseid;

8.5.14 Otsustab toetus- ja muude fondide vahendite kasutamise korra;

8.5.15 Võtab vastu otsuseid muudes ERAÜ tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu konverentsi pädevusse;

8.5.16 Sõlmib ERAÜ juhatuse esimehega tsiviilõigusliku lepingu;

8.5.17 Võtab vastu streigireglemendi ja otsustab ERAÜ nimel streigi väljakuulutamise vastavalt streigireglemendile;

8.5.18 Otsustab kinnis- ja vallasvara soetamise, pantimise, võõrandamise ja müümise küsimustes.

8.6 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, teatades juhatuse koosoleku aja, koha ja päevakorra projekti vähemalt kolm päeva enne juhatuse koosolekut. Koosoleku päevakorra kinnitab juhatuse koosolek.

8.7 ERAÜ juhatuse koosoleku kokkukutsumist võib nõuda vähemalt 1/10 ERAÜ liikmetest, või ½ ERAÜ juhatuse liikmetest, või ERAÜ revident ja seda kirjalikul motiveeritud nõudmisel

8.8 Juhatus võtab otsused vastu koosolekutel. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema asetäitja. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Igal juhatuse liikmel on üks hääl.

8.9 Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul koostatakse sellel osalevate liikmete nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosolekul osalenud liikmed ning koosoleku juhataja ja protokollija.

8.10 ERAÜ võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ainuisikuliselt ja teised juhatuse liikmed üheskoos.

8.11 ERAÜ juhatuse esimees:

8.11.1 Korraldab ERAÜ juhatuse tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ja konverentsi ning ERAÜ juhatuse otsustele;

8.11.2 Kutsub kokku ERAÜ juhatuse koosolekud ja juhatab juhatuse koosolekuid;

8.11.3 Tegutseb ERAÜ nimel volituse piirel, esindab ERAÜ ja annab volitusi;

8.11.4 Sõlmib ja lõpetab ERAÜ palgaliste töötajatega töölepinguid ning juhib ja kontrollib nende tööd;

8.11.5 Annab oma tegevusest aru juhatusele;

8.11.6 Annab juhatuse tegevusest aru konverentsile.

8.12 Juhatuse esimehe ajutisel äraolekul täidab tema kohustusi juhatuse esimehe asetäitja (v.a. p. 8.10. sätestatud õigused).

9.1 Arvestades ühes regioonis asuvates ettevõtetes töötavate ERAÜ liikmete tahte ja sooviga, võivad ERAÜ-l olla regionaalsed esindused, millised moodustatakse ERAÜ juhatuse otsusega tagamaks juhatuse ja ametiühinguliikmete tiheda koostöö ning selle kaudu ERAÜ tegevuse tulemuslikkuse. Regionaalse esinduse põhimääruse kinnitab ERAÜ juhatus.

10.1 ERAÜ-l on õigus asutada osakondasid.

10.2 ERAÜ osakondasid võivad moodustada ERAÜ juhatuse otsusega vähemalt viis ühes juriidilises isikus või selle struktuuriüksuses töötavat ERAÜ liiget nende kirjaliku avalduse alusel.

10.3 Osakonna juhtivorganid on:

10.3.1 Üldkoosolek või selle asemel volinike koosoleku õigustes osakonna konverents;

10.3.2 Juhatus.

10.4 Osakonnad on aruandekohustuslikud ERAÜ juhatuse ees.

10.5 ERAÜ juriidilisest isikust liikmed, kellel on ERAÜ osakonna õigused ja kohustused, on aruandekohustuslikud ERAÜ juhatuse ees ainult ERAÜ-ga seonduva tegevuses.

11.1 Osakonnal on õigus:

11.1.1 Valida osakonna juhatuse liikmeid, usaldusisikut;

11.1.2 Valida ERAÜ konverentsi delegaate;

11.1.3 Saada ERAÜ-lt õigusabi ja kaitset vaidluses Tööandjaga, sealhulgas ka kohtus;

11.1.4 Kasutada ERAÜ kinnis- ja vallasvara ERAÜ juhatuse poolt kehtestatud korras;

11.1.5 Saada raske majandusliku olukorra korral materiaalset abi vastavalt ERAÜ võimalustele;

11.1.6 Esitada ERAÜ juhatuse liikmeks kandidaadi

11.2 Osakonnad on kohustatud:

11.2.1 Järgima ja täitma käesolevat põhikirja ja ERAÜ poolt sõlmitud kollektiivlepingute ja kokkulepete tingimusi;

11.2.2 Tasuma ERAÜ-le liikmemaksu konverentsi poolt kehtestatud suuruses ja tähtajaks;

11.2.3 Täitma ERAÜ konverentsi ja juhatuse otsuseid;

11.2.4 Osa võtma ERAÜ tööst ja tegutsema ERAÜ huvides;

11.2.5 Hoidma ja kaitsma ERAÜ mainet ja mitte avalikustama konfidentsiaalset infot, mille on kindlaks määranud juhatus;

11.2.6 Esitama ERAÜ juhatuse poolt kehtestatud aruandluse.

12.1 Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna üldkoosolek.

12.2 Osakonna üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

12.3 Osakonna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas. Osakonna üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmetele vähemalt seitse päeva ette.

12.4 Osakonna erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel, vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul motiveeritud nõudmisel või ERAÜ juhatuse, või osakonna revidendi nõudmisel.

12.5 Kui juhatus ei kutsu osakonna erakorralist üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

12.6 Osakonna erakorralise üldkoosoleku päevakorda võetakse ainult need küsimused, seoses millega erakorraline üldkoosolek kokku kutsuti. Erakorraline üldkoosolek ei ole õiguspädev täiendama päevakorda üldkoosoleku töö käigus.

12.7 Osakonna üldkoosoleku pädevus:

12.7.1 Kuulab ära ja arutab osakonna juhatuse ning revidendi aruandeid ja teeb selle kohta vastu otsuse;

12.7.2 Kooskõlastatult ERAÜ juhatusega valib ja kutsub tagasi juhatuse esimehe-usaldusisiku, juhatuse liikmed, vajadusel aseesimehe;

12.7.3 Võib valida osakonna revidendi kaheks kuni neljaks aastaks;

12.7.4 Otsustab täiendavate osakonnasiseste struktuurijaotuste loomise vajaduse ja korra;

12.7.5 Kinnitab osakonna eelarve;

12.7.6 Kooskõlastatult ERAÜ juhatusega otsustab osakonna lõpetamise vajaduse;

12.7.7 Võib üle konverentsi poolt kehtestatud määra tõsta liikmemaksu osakonna tarbeks;

12.7.8 Valib ERAÜ konverentsi delegaadid;

12.7.9 Vajadusel võtab vastu otsuseid kõikides teistes osakonna tegevust puudutavates küsimustes.

12.8 Osakonna üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. ERAÜ liikmed esitavad üldkoosolekule arutamiseks tulevad küsimused juhatuse kaudu.

12.9 Osakonna üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole osakonna liikmetest. Kui üldkoosolekule kokku tulnud osakonna liikmed või nende esindajad ei esinda nõutavat arvu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.

12.10 Osakonna üldkoosolek otsustab kas hääletamine on avalik või salajane. Osakonna üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt pool koosolekul osalenud üldkoosoleku liikmetest.

12.11 Igal osakonna üldkoosoleku liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui osakond otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

12.11.1 Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada osakonna liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult osakonna teine liige.

12.12 Osakonna üldkoosolekut protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosolekul koostatakse selles osalevate liikmete nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul osalenud liige või tema esindaja, esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

13.1 Osakonna konverents (volinike koosolek) täidab üldkoosoleku ülesandeid.

13.2 Osakonna konverentsi koosolekud on korralised ja erakorralised.

13.3 Osakonnas, kus on üle 50 liikme võib olla kõrgeimaks juhtivorganiks konverents. Delegaatide valimise korra ja tingimused määrab osakonna juhatus. Osakonnas kus on 50 kuni 100 liiget valitakse vähemalt 20 delegaati; kus on 101 ja rohkem liiget – valitakse vähemalt 30 delegaati.

13.4 Konverentsi kokkukutsumise, läbiviimise kord, pädevus ja otsuste vastuvõtmise kord on sama mis üldkoosoleku kohta sätestatu.

14.1 Juhatus on juhtivorgan, mis juhib ja esindab osakonda.

14.2 Juhatuses võib olla üks kuni viis liiget. Osakonna juhatuse liikmed valib üldkoosolek (konverents) volituste ajaga kaks kuni neli aastat.

14.3 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

14.4 Osakonna juhatus juhindub oma tegevuses osakonna üldkoosoleku (konverentsi) otsustest, ERAÜ juhatuse ja ERAÜ konverentsi otsustest ja käesolevast põhikirjast.

14.5 Juhatuse pädevus:

14.5.1 Kutsub kokku osakonna üldkoosolekud ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;

14.5.2 Võtab füüsilise isiku vastu osakonna liikmeks ja arvab välja liikmeskonnast, peab osakonna liikmete registrit ja esitab selle ERAÜ juhatusele;

14.5.3 Juhib osakonna jooksvat tööd;

14.5.4 Võtab tööle osakonna töötajaid ja määrab nende palgad;

14.5.5 Võtab vastu otsuseid muudes osakonna tegevust puudutavates küsimustes, mis ei ole osakonna üldkoosoleku, ERAÜ konverentsi või juhatuse pädevuses.

14.6 Osakonna juhatus võtab otsused vastu koosolekutel. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema asetäitja. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Juhatuse igal liikmel on üks hääl.

14.7 Osakonna juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul koostatakse sellel osalevate liikmete nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosolekul osalenud liikmed ning koosoleku juhataja ja protokollija.

14.8 ERAÜ-d võivad õigustoimingutes esindada ka osakonna juhatuse liikmed ja seda ERAÜ juhatuse volikirja alusel.

14.9 Osakonna juhatuse esimees:

14.9.1 Korraldab osakonna juhatuse tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ning ERAÜ konverentsi ning juhatuse ja osakonna üldkoosoleku ning juhatuse otsustele;

14.9.2 Kutsub kokku osakonna juhatuse ja juhatab juhatuse koosolekut;

14.9.3 Omab volitusi tegutseda osakonna nimel, esindab osakonda ja annab volitusi;

14.9.4 Annab oma tegevusest aru osakonna juhatusele;

14.9.5 Annab juhatuse tegevusest aru konverentsile;

14.9.6 Sõlmib ja lõpetab osakonna palgaliste töötajatega töölepinguid ning juhib ja kontrollib nende tööd.

15.1 Usaldusisik valitakse osakonna liikmete poolt ja hulgast ning ta esindab liikmeid osakonna tasandil ja nimel suhetes Tööandjaga. Usaldusisik on ühtlasi ka osakonna juhatuse esimees.

15.2 Usaldusisiku volituste aeg on kaks kuni neli aastat.

15.3 Usaldusisiku õigused ja kohustused tulenevad Usaldusisiku seadusest, Kollektiivlepingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi normatiivaktidest, samuti käesolevast põhikirjast, ERAÜ konverentsi, juhatuse ning osakonna üldkoosoleku (konverentsi) ja juhatuse otsustest.

16.1 ERAÜ finantsmajanduslikku tegevust korraldab juhatus viimase poolt koostatud ja ERAÜ konverentsi otsusega kinnitatud majandusaasta eelarve alusel.

16.2 ERAÜ raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse Eesti Vabariigis kehtestatud korras. ERAÜ maksab makse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise seaduses sätestatud korras aastaaruande ja tegevusaruande.

16.3 ERAÜ finants- ja majandustegevust kontrollib revident vähemalt üks kord aastas. Revident annab kontrolli tulemustest aru üldkoosolekule.

17.1 ERAÜ ja tema osakondade finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse revidendid (edaspidi revident). Kui ERAÜ-s on mitu revidendid, nad valivad endi seast pearevidendi, kes korraldab revidentide tööd.

17.2 ERAÜ revident valitakse konverentsil. Revident annab aru oma tööst konverentsile .

17.3 Revident ei või olla ERAÜ juhatuse liige, usaldusisik, ERAÜ raamatupidaja või palgaline töötaja.

17.4 Revident viib läbi ERAÜ tegevuse revideerimise vähemalt üks kord majandusaastas, koostab revideerimisaruande ja esitab selle kinnitamiseks konverentsile.

17.5 Revidendil on õigus kontrollida ERAÜ vara, arveldusarveid, raamatupidamisdokumente ja nõuda selgitusi ning saada muud abi ERAÜ ja osakonna juhtivorganitelt ning palgalistelt töötajatelt, mida revident oma ülesannete täitmiseks vajab.

17.6 Revidendil on õigus osaleda ERAÜ juhatuse koosolekul ilma hääleõiguseta.

17.7 Revident informeerib oma jooksvast tööst juhatust.

18.1 ERAÜ lõpetatakse konverentsi otsuse, kohtuotsuse või muul seaduse ettenähtud alusel.

18.2 ERAÜ lõpetamisotsuse kandmiseks mittetulundusühingute registrisse esitab juhatus avalduse, millele lisatakse konverentsi otsus ja protokoll. Kui ERAÜ lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.

18.3 ERAÜ lõpetamisel valib liikmete üldkoosolek likvideerijad. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, millised ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijad esindavad ERAÜ ainult ühiselt. Likvideerijad võivad volitada ühte või mitut isikut endi hulgast teatud tehingute tegemiseks või teatud liiki tegevuseks.

18.4 ERAÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. ERAÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui konverentsi otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Konverentsi poolt määratud likvideerija võib konverents igal ajal tagasi kutsuda. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.

18.5 Likvideerijad lõpetavad ERAÜ tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, millised on vajalikud ERAÜ likvideerimiseks. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui üldkoosolek annab selleks nõusoleku. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ERAÜ lõpetamise ajal olnud liikmete vahel.

18.6 ERAÜ võib ühineda ainult teiste ametiühingutega ja jaguneda ainult ametiühinguteks.

18.7 Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ERAÜ registrist kustutamiseks.

18.8 Ühinemiseks sõlmib ERAÜ juhatus ühineva mittetulundusühingu juhatusega ühinemislepingu. Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused pärast lepingu heakskiitmist ERAÜ konverentsi poolt.

18.9 Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 ERAÜ konverentsil osalenud või esindatud liikmetest.

18.10 ERAÜ põhikiri on uues sõnastuses kinnitatud 15. mail 2004.a. ERAÜ konverentsi otsusega.