12. OSAKONNA ÜLDKOOSOLEK

12.1. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna üldkoosolek.

12.2. Osakonna üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

12.3. Osakonna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus üks kord aastas. Osakonna üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmetele vähemalt seitse päeva ette.

12.4. Osakonna erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku omal algatusel, vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul motiveeritud nõudmisel või ERAÜ juhatuse, või osakonna revidendi nõudmisel.

12.5. Kui juhatus ei kutsu osakonna erakorralist üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

12.6. Osakonna erakorralise üldkoosoleku päevakorda võetakse ainult need küsimused, seoses millega erakorraline üldkoosolek kokku kutsuti. Erakorraline üldkoosolek ei ole õiguspädev täiendama päevakorda üldkoosoleku töö käigus.

12.7. Osakonna üldkoosoleku pädevus:

12.7.1. kuulab ära ja arutab osakonna juhatuse ning revidendi aruandeid ja teeb selle kohta vastu otsuse;

12.7.2. kooskõlastatult ERAÜ juhatusega valib ja kutsub tagasi juhatuse esimehe-usaldusisiku, juhatuse liikmed, vajadusel aseesimehe;

12.7.3. võib valida osakonna revidendi kaheks kuni neljaks aastaks;

12.7.4. otsustab täiendavate osakonnasiseste struktuurijaotuste loomise vajaduse ja korra;

12.7.5. kinnitab osakonna eelarve;

12.7.6. kooskõlastatult ERAÜ juhatusega otsustab osakonna lõpetamise vajaduse;

12.7.7. võib üle konverentsi poolt kehtestatud määra tõsta liikmemaksu osakonna tarbeks;

12.7.8. valib ERAÜ konverentsi delegaadid;

12.7.9. vajadusel võtab vastu otsuseid kõikides teistes osakonna tegevust puudutavates küsimustes.

12.8. Osakonna üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. ERAÜ liikmed esitavad üldkoosolekule arutamiseks tulevad küsimused juhatuse kaudu.

12.9. Osakonna üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole osakonna liikmetest. Kui üldkoosolekule kokku tulnud osakonna liikmed või nende esindajad ei esinda nõutavat arvu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.

12.10. Osakonna üldkoosolek otsustab kas hääletamine on avalik või salajane. Osakonna üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt pool koosolekul osalenud üldkoosoleku liikmetest.

12.11. Igal osakonna üldkoosoleku liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui osakond otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

12.11.1 Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada osakonna liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult osakonna teine liige.

12.12. Osakonna üldkoosolekut protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosolekul koostatakse selles osalevate liikmete nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul osalenud liige või tema esindaja, esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.