8. ERAÜ JUHATUS

8.1. Juhatus on ERAÜ juhtimisorgan, mis juhib ja esindab ERAÜ.

8.2. ERAÜ juhatuses on 6 - 15 liiget. ERAÜ juhatuse liikmed ja juhatuse esimehe valib konverents neljaks aastaks. Juhatuse liige ja juhatuse esimees võivad lahkuda juhatusest omal soovil konverentsi otsusega pärast majandusaasta aruande kinnitamist. Kui juhatuse liikmete arv langeb alla 6 liikme, kutsub juhatus kokku erakorralise konverentsi, kus valitakse juhatuse väljalangenud liikmete asemele uued liikmed;

8.2.1. ERAÜ juhatus koosneb konverentsi poolt valitud esimehest ja liikmetest;

8.2.2. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe asetäitja;

8.2.3. ERAÜ juhatuse liikmete kandidaadid esitavad konverentsile ERAÜ osakonnad;

8.2.4. ERAÜ osakonnad valivad ja esitavad ERAÜ juhatuse liikme kandidaadiks 1 liikme;

8.2.5. ERAÜ osakonnad, kus on üle 300 ametiühingu liiget võivad valida ja esitada osakonna poolt 2 juhatuseliikme kandidaati;

8.2.6. üle 300 ametiühinguliikmega ERAÜ osakondadel on 2 (kaks) kohta ERAÜ juhatuses;

8.2.7. ERAÜ juriidilisest isikust liikmed määrab juhatuse liikmeteks ERAÜ konverents.

8.3. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

8.4. ERAÜ juhatus lähtub oma tegevuses konverentsi otsustest ning käesolevast põhikirjast.

8.5. Juhatuse pädevus:

8.5.1. annab oma tegevusest aru konverentsile;

8.5.2. kutsub kokku ERAÜ konverentsi ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;

8.5.3. koostab ERAÜ raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need konverentsile kinnitamiseks;

8.5.4. peab ERAÜ liikmete registrit osakondade andmete alusel;

8.5.5. juhib ERAÜ jooksvat tööd ja korraldab ERAÜ raamatupidamist;

8.5.6. kinnitab ERAÜ töötajate koosseisu ja määrab nende palgad;

8.5.7. moodustab ja lõpetab ERAÜ osakondasid;

8.5.8. otsustab juriidiliste isikute ERAÜ liikmeks vastuvõtmise ja nende ERAÜ liikmetest väljaarvamise;

8.5.9. otsustab regionaalsete esinduste asutamise ja sulgemise ning kinnitab nende põhimäärused;

8.5.10. otsustab konkreetse kollektiivtöötüli lahendamisega seonduvate erakorraliste kulutuste eraldamise küsimuse;

8.5.11. otsustab kollektiivlepingute sõlmimiseks volituste andmise;

8.5.12. koostab aastaeelarve ja esitab selle konverentsile kinnitamiseks;

8.5.13. kuulab juhatuse esimehe aruandeid ja teeb nende kohta otsuseid;

8.5.14. otsustab toetus- ja muude fondide vahendite kasutamise korra;

8.5.15. võtab vastu otsuseid muudes ERAÜ tegevust puudutavates küsimustes, mis ei kuulu konverentsi pädevusse;

8.5.16. sõlmib ERAÜ juhatuse esimehega tsiviilõigusliku lepingu;

8.5.17. võtab vastu streigireglemendi ja otsustab ERAÜ nimel streigi väljakuulutamise vastavalt streigireglemendile;

8.5.18. otsustab kinnis- ja vallasvara soetamise, pantimise, võõrandamise ja müümise küsimustes.

8.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, teatades juhatuse koosoleku aja, koha ja päevakorra projekti vähemalt kolm päeva enne juhatuse koosolekut. Koosoleku päevakorra kinnitab juhatuse koosolek.

8.7. ERAÜ juhatuse koosoleku kokkukutsumist võib nõuda vähemalt 1/10 ERAÜ liikmetest, või ½ ERAÜ juhatuse liikmetest, või ERAÜ revident ja seda kirjalikul motiveeritud nõudmisel

8.8. Juhatus võtab otsused vastu koosolekutel. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema asetäitja. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Igal juhatuse liikmel on üks hääl.

8.9. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul koostatakse sellel osalevate liikmete nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosolekul osalenud liikmed ning koosoleku juhataja ja protokollija.

8.10. ERAÜ võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ainuisikuliselt ja teised juhatuse liikmed üheskoos.

8.11. ERAÜ juhatuse esimees:

8.11.1. korraldab ERAÜ juhatuse tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ja konverentsi ning ERAÜ juhatuse otsustele;

8.11.2. kutsub kokku ERAÜ juhatuse koosolekud ja juhatab juhatuse koosolekuid;

8.11.3. tegutseb ERAÜ nimel volituse piirel, esindab ERAÜ ja annab volitusi;

8.11.4. sõlmib ja lõpetab ERAÜ palgaliste töötajatega töölepinguid ning juhib ja kontrollib nende tööd;

8.11.5. annab oma tegevusest aru juhatusele;

8.11.6. annab juhatuse tegevusest aru konverentsile.

8.12. Juhatuse esimehe ajutisel äraolekul täidab tema kohustusi juhatuse esimehe asetäitja (v.a. p. 8.10. sätestatud õigused).