7. ERAÜ KONVERENTS, KONVERENTSI DELEGAAT (VOLINIK) JA TEMA VALIMISE KORD

7.1. ERAÜ kõrgeimaks juhtivorganiks on ERAÜ konverents.

7.2. ERAÜ konverents (volinike koosolek) täidab üldkoosoleku ülesandeid.

7.3. ERAÜ konverents moodustatakse osakondades valitud delegaatidest. Igal ERAÜ füüsilisest isikust liikmel on õigus osaleda delegaadi valimistel. ERAÜ delegaadi volituste aeg on neli aastat.

7.4. ERAÜ osakond, kus on kuni 50 liiget, valib konverentsile ühe delegaadi, osakond, kus on üle 50 liikme, valib iga viiekümne liikme kohta ühe delegaadi.

7.5. Konverentsi koosolekud on korralised ja erakorralised.

7.6. Korralise konverentsi kutsub kokku juhatus üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Konverentsi kokkukutsumisest teatab juhatus igale delegaadile kirjalikult vähemalt seitse päeva ette.

7.7. Erakorralise konverentsi kutsub kokku juhatus omal algatusel või vähemalt 1/10 ERAÜ liikmete või ERAÜ revidendi kirjalikul motiveeritud nõudmisel.

7.8. Erakorralise konverentsi päevakorda võetakse ainult need küsimused, seoses millega erakorraline konverents kokku kutsuti. Erakorraline konverents ei ole õiguspädev täiendama päevakorda konverentsi töö käigus.

7.9. Kui juhatus ei kutsu konverentsi kokku 30 päeva jooksul pärast nõude esitamist, võivad taotlejad konverentsi ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

7.10. Konverentsi pädevus:

7.10.1. põhikirja ja programmi vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine;

7.10.2. ERAÜ eesmärkide muutmine;

7.10.3. revidendi aruande kinnitamine;

7.10.4. juhatuse tegevusaruannete kuulamine ja arutamine ning juhatuse tegevusele hinnangu andmine;

7.10.5. raamatipidamise aastaaruande, tegevusaruande kinnitamine;

7.10.6. ERAÜ juhatuse liikmete valimine ja määramine ja tagasikutsumine;

7.10.6.1. ERAÜ juhatuse esimehe ja revidentide valimine ja tagasikutsumine;

7.10.7. ERAÜ lõpetamine, ühinemine ja jagunemine;

7.10.8. otsustab ERAÜ võimaliku osaluse teistes ühingutes;

7.10.9. vajadusel võtab otsuse vastu kõikides teistes ERAÜ tegevusega seonduvates küsimustes;

7.10.10. otsustab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

7.10.11. kinnitab ERAÜ aastaeelarve;

7.10.12. otsustab ERAÜ toetus- ja muude fondide moodustamise ja likvideerimise.

7.11. Konverentsi päevakorra projekti määrab juhatus. ERAÜ liikmed esitavad konverentsile arutamiseks tulevad küsimused juhatuse kaudu.

7.12. Konverents on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole konverentsi delegaatidest või nende esindajatest (teine konverentsi delegaat) lihtkirjalise volikirja alusel. Kui konverentsile kokku tulnud ERAÜ delegaadid või nende esindajad ei esinda nõutavat arvu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue konverentsi sama päevakorraga. Uus konverents on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata konverentsil osalenud või esindatud delegaatide arvust, kuid üksnes juhul, kui konverentsil osaleb või on esindatud vähemalt kümme delegaati. Delegaat ei või hääletada, kui otsustakse tema vabastamist kohustustest või vastutusest, tema vastu nõude esitamist või tema ja ERAÜ vahel tehingu tegemist ja selles nõudes või tehingus ERAÜ esindaja määramist. Esindatuse määramisel selle delegaadi hääli ei arvestata.

7.13. Konverents otsustab kas hääletamine on avalik või salajane. Konverentsi otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt pool koosolekul osalenud konverentsi delegaatidest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud ERAÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 konverentsi delegaatide nõusolek. Põhikirja muutmise ja ERAÜ lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud konverentsi delegaatidest või nende esindajatest.

7.14. Igal konverentsi delegaadil on üks hääl. Delegaat ei või hääletada, kui ERAÜ otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

7.15. Konverentsi koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Konverentsil koostatakse sellel osalevate delegaatide nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga konverentsil osalenud delegaat või tema esindaja. Esindajate volikirjad lisatakse konverentsi protokollile.