5. ERAÜ LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. ERAÜ füüsilisest isikust liikmel on õigus:

5.1.1. valida ja olla valitud ERAÜ juhtivorganitesse;

5.1.2. osaleda ERAÜ tegutsemist puudutavate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;

5.1.3. saada informatsiooni ERAÜ ja selle juhtivorganite tegevusest;

5.1.4. astuda ERAÜ -st välja;

5.1.5. saada õigusabi ja kaitset ERAÜ-lt vaidluses Tööandjaga, sealhulgas ka kohtus;

5.1.6. kasutada ERAÜ kinnis- ja vallasvara juhatuse poolt kehtestatud korras;

5.1.7. saada raske majandusliku olukorra korral materiaalset abi vastavalt ERAÜ võimalustele;

5.1.8. saada abi toetusfondidest vastavalt nende põhimäärustele.

5.2. ERAÜ füüsilisest isikust liikmed on kohustatud:

5.2.1. järgima ja täitma käesolevat põhikirja ja ERAÜ poolt sõlmitud kollektiivlepingute ja kokkulepete tingimusi;

5.2.2. tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;

5.2.3. täitma volinike koosoleku (konverentsi) ja juhatuse otsuseid;

5.2.4. osa võtma ERAÜ tööst ja tegutsema kogu ERAÜ huvides;

5.2.5. suhtuma ERAÜ varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;

5.2.6. hüvitama ERAÜ-le süülise käitumisega tekitatud kahju;

5.2.7. hoidma ja kaitsma ERAÜ mainet ja mitte avalikustama juhatuse poolt määratletud konfidentsiaalset infot.

5.3. ERAÜ juriidilisest isikust liikmetele on ERAÜ osakonna õigused ja kohustused.

5.4. ERAÜ juriidilisest isikust liikmel on õigus:

5.4.1. osaleda ERAÜ tegevusega seonduvate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;

5.4.2. saada informatsiooni ERAÜ ja selle juhtivorganite tegevusest;

5.4.3. astuda ERAÜ-st välja;

5.4.4. saada ERAÜ-lt õigusabi ja kaitset vaidluses Tööandjaga, sealhulgas ka kohtus;

5.4.5. kasutada ERAÜ kinnis- ja vallasvara juhatuse poolt kehtestatud korras.

5.5. ERAÜ juriidilisest isikust liikmed on kohustatud:

5.5.1. järgima ja täitma käesolevat põhikirja, volinike koosoleku (konverentsi) ja juhatuse otsuseid;

5.5.2. tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;

5.5.3. osa võtma ERAÜ tööst ja tegutsema kogu ERAÜ huvides;

5.5.4. suhtuma ERAÜ varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;

5.5.5. hüvitama ERAÜ-le tekitatud kahju;

5.5.6. ümber kujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral, viivitamatult informeerima sellest juhatust;

5.5.7. hoidma ja kaitsma ERAÜ mainet ja mitte avalikustama juhatuse pooltmääratletud konfidentsiaalset infot;

5.6. ERAÜ liikmeks astujal tekivad ERAÜ liikme kohustused pärast ERAÜ (või osakonna) juhatuse koosoleku sellekohast otsust. ERAÜ liikmel tekivad liikmeõigused pärast kolme kuu liikmemaksu tasumist.