4. ERAÜ LIIKMED, LIIKMEKS ASTUMINE, VÄLJAASTUMINE, VÄLJAARVAMINE

4.1. ERAÜ liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ERAÜ eesmärke ning on nõus järgima põhikirja nõudeid.

4.2. ERAÜsse võivad kuuluda juriidiliste isikute liikmetena Eestis registreeritud ametiühingud, kes on põhikirjalise põhitegevusena määratlenud käesoleva põhikirja punktis 2.1. nimetatud tegevuse.

4.3. Füüsilise isiku võtab ERAÜ liikmeks vastu ja arvab välja osakonna juhatus ja seda sisseastuja kirjaliku avalduse alusel. Osakonna juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda sisseastujalt lisainfot. Juriidilise isiku ERAÜ liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab ERAÜ juhatus. Juriidilise isiku liikmeks vastuvõtmisel on vajalik kirjalik avaldus, üldkoosoleku (või muu pädeva organi) kirjalik otsus, ametiühingu põhikiri ja registrikaart. ERAÜ juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda liikmeks astujalt lisainfot.

4.4. ERAÜ liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel astuda ERAÜ-st välja, kusjuures juriidilisest isikust liikmed esitavad avalduse ERAÜ juhatusele ja füüsilisest isikust liikmed esitavad avalduse osakonna juhatusele.

4.5. Liige, kes ei täida ERAÜ põhikirja ja tegevusprogrammi või töötab ERAÜ huvidele ja eesmärkidele vastu, võidakse osakonna juhatuse otsusel füüsilisest isikust liikme suhtes või ERAÜ juhatuse otsusel - juriidilisest isikust liikme suhtes ERAÜ-st välja arvata. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas mitte vähem kui 2/3 juhatuse liikmetest ja sellest teatatakse viivitamatult liikmele kirjalikult, põhjuse äranäitamisega. Väljaarvatud liige võib otsuse peale edasi kaevata ERAÜ volinike koosolekule (konverentsile).

4.6. Liikme õigused ja kohustused lõpevad vastava otsuse tegemise momendil. ERAÜ-st väljaastunu ja väljaarvatu kaotavad õiguse ERAÜ varale ja rahalistele vahenditele.

4.7. ERAÜ -st väljaastumisel või –arvamisel liikmemaksu ei tagastata.

4.8. ERAÜ –st väljaastunu või väljaarvatu võib astuda uuesti ERAÜ liikmeks pärast ühe aasta möödumist väljaastumise või –arvamise päevast arvates.

4.9. ERAÜ juhatus peab liikmete registrit.