3. ERAÜ ÕIGUSLIK SEISUND

3.1. ERAÜ on Eesti Raudteelaste Ametiühingute Liidu õigusjärglane.

3.2. ERAÜ on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille põhitegevuseks ei

ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ERAÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

ERAÜ ei jaota kasumit oma liikmete vahel.

3.3. ERAÜ on eraõiguslik juriidiline isik ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast

põhikirjast.

3.4. ERAÜ-l on õigus:

3.4.1. omada juriidilisele isikule omaseid õigusi ja kohustusi;

3.4.2. omandada, muuta ja lõpetada tsiviilõiguslikke õigusi ja kohustusi;

3.4.3. sõlmida ja täita õiguslikke tehinguid nii Eestis kui välismaal;

3.4.4. asutada osakondi ja regionaalseid esindusi.

3.5. ERAÜ omandis võib olla vara, mis on vajalik ERAÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille

omandamine ei ole vastuolus seadusega.

3.6. ERAÜ vara moodustub:

3.6.1. liikmemaksudest;

3.6.2. kingitustest ja annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;

3.6.3. tasuliste ürituste korraldamisest saadavast tulust;

3.6.4. kinnis- ja vallasvarast;

3.6.5. muust ERAÜ põhikirjalise tegevuse arendamiseks vajalikust tulust.

3.7. ERAÜ-l võib olla oma nimega pitsat, lipp ja sümboolika.

3.8. ERAÜ vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga ERAÜ ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti ei

vastuta ERAÜ liikmed ERAÜ kohustuste eest.

3.9. ERAÜ majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.