2. ERAÜ EESMÄRGID

2.1. ERAÜ eesmärgiks on oma liikmete töö- ja sotsiaalmajanduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tööandjate ja nende ühenduste ees, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuses, kohtus, töövaidlusorganites.

2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks ERAÜ :

2.2.1. peab Tööandjate esindajatega läbirääkimisi, sõlmib Tööandjatega kollektiiv- ja teisi lepinguid, jälgib nende lepingute täitmist;

2.2.2. jälgib Tööandjate poolt tööseadusandluse ja töölepingute, kollektiiv- ja teiste Tööandjatega ning ametiühingute vaheliste lepingute täitmist;

2.2.3. osutab oma liikmetele abi Tööandjatega tekkinud erimeelsuste lahendamisel;

2.2.4. jälgib töö- ja töökaitsealaste seaduste täitmist ning töö- ja töökaitsealaste meetmete täitmist töökohtades, nõuab tööde peatamist, samuti ettevõtte selle struktuuriüksuste või üksikute seadmete seiskamist, kui ei ole tagatud inimeste elu, tervise või keskkonna kaitse;

2.2.5. korraldab ERAÜ liikmete õiguste kaitsmiseks seadusega kehtestatud korras pikette ja streike ning muid meeleavaldusi;

2.2.6. suunab ja koordineerib ametiühingu liikumist, ametiühingu liikmete sotsiaalset ja majanduslik-poliitilist tegevust;

2.2.7. töötab välja ja kinnitab oma programmi;

2.2.8. korraldab loenguid, seminare, kursuseid ja muid üritusi ning ametiühingu liikmete koolitust, mis aitavad ellu viia ERAÜ eesmärke;

2.2.8. korraldab oma liikmete vaba aja veetmiseks kultuurilisi, spordi, puhkeüritusi, organiseerib laste puhke ja vaba aja sisustamist jm. üritusi;

2.2.9. kogub ja levitab ametiühingualast ja muud vajalikku infomaterjali, võib omada oma trükibaasi ja välja anda ajalehte;

2.2.10. korraldab toetus- ja muude fondide moodustamist;

2.2.11. esitab ettepanekuid EV riigivõimu- ja –valitsemisorganite läbivaatamisele kuuluvate normatiivaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja tühistamiseks;

2.2.12. arendab koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega (s.h. rahvusvaheliste organisatsioonidega), juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eestis kui ka välismaal;

2.2.13. teostab teisi seadustega ettenähtud toiminguid.