Tööõnnestusfond

EESTI RAUDTEELASTE AMETIÜHINGU

TÖÖÕNNETUSFONDI VAHENDITE KOGUMISE JA TÖÖÕNNETUSES KANNATANUTELE HÜVITISE VÄLJAMAKSMISE

K O R D

Tulenevalt ERAÜ 26.05.2006 konverentsi otsusest nr___

1. kehtestada alates 01.06.2006 järgmised hüvitiste määrad Tööõnnetusfondis:

iga tööõnnetuse toimumisel - 500 krooni

iga töövõimetuspäeva eest alates 31. päevast - 50 krooni;

töövõimetuse määramisel 40 - 80 % ulatuses - 4500 krooni;

töövõimetuse määramisel üle 80 % - 6500 kroon;

surma korral maksma - 10000 krooni.

1.1. Kindlustust ei maksta, kui kannatanuga toimunud õnnetusjuhtumi põhjusteks olid narkootikumide tarvitamine, alkoholi- või toksiline joobeseisund.

2. ERAÜ maksab kompensatsiooni 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul alates õnnetuse juhtumisest või haiguslehe lõppemise päevast raudtee liiklusõnnetuses füüsiliselt või emotsionaalselt kannatada saanud ametiühinguliikmele tema kirjaliku avalduse alusel tervise taastamiseks kulunud sanatoorse ravi tuusiku maksumuse kuni 10 kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 5000.- (viie tuhande) krooni ulatuses.

3. Kehtestada ERAÜ osakondadele ametiühinguliikmete kindlustusmakse määraks 10 krooni iga ametiühinguliikme kohta aastas.

3.1. Kindlustusmakse summa makstakse osakondade vahenditest peale ERAÜ pearaamatupidaja poolt vastava arve esitamist.

4. ERAÜ pearaamatupidaja maksab hüvitist peale ERAÜ juhatuse vastavat otsust ülekandega avaldaja pangakontole.