Taastusravifond

Ravifondi töö reguleerimisekord

Ravifondi eesmärgiks on ERAÜ liikmete toetamine taastusravi saamisel ning töövõime hoidmisel rahaliste vahendite arvel ERAÜ poolt sõlmitavates kollektiivlepingutes sätestatud tööandjate annetuste ulatuses. Toetust saavad vaid need ametiühinguliikmed, kelle tööandjatega on kokkulepitud ERAÜle vastavate rahaliste vahendite sihtotstarbeline eraldamine.

Fondi liikmel on õigus toetuse saamiseks ühe aasta möödumisel pärast AÜ liikmeks astumist.

1. Sanatoorse taastusravi osalise maksumuse tagastamine.

1.1.Osalise maksumuse tagastamine toimub taastusravi(sanatoorsete) tuusikute eest (ravi kestvus vähemalt 10 päeva) kuni 70% tuusiku maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2500.- krooni (sh tulumaks).

1.2.Osalise maksumuse tagastamine taastusravi (sanatoorsete) tuusikute eest, mis kestis vähem kui 10 päeva, toimub kuni 70% tuusiku maksumusest, kuid mitte rohkem kui 250.- krooni (sh tulumaks) iga päeva eest.

1.3.Ametiühinguliikmel on õigus sanatoorse ravi kulude osaliseks hüvitamiseks saada toetust ERAÜ poolt üks kord kolme aasta jooksul.

1.4.Puhke- ja turismituusikute maksumust ei kompenseerita.

1.5.Toetuse määramise aluseks on isiklik avaldus osakonna juhatuse viisaga ja kulutusi kinnitavate dokumentide originaalid (tuusiku eest tasumise kviitung, tuusikukonts, õiend ravi saamise kohta ehk sanatoorne raviraamat).

2. Ametiühinguliikme lapsinvaliidi sanatoorse ravi hüvitamine

2.1.Ametiühinguliikmele, kes kasvatab lapsinvaliidi, tagastatakse lapsinvaliidi sanatoorse ravituusiku kulud täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5000.- (viis tuhat) krooni.

3. Ametiühinguliikmete laste suve puhkelaagrite tuusikute kulu osaline hüvitamine

3.1.Lapse suvelaagri kulude kompenseerimist teostatakse ühele vanematest üks kord kalendriaasta jooksul ühe lapse kohta vanuses 7 (seitse) kuni 16 (kuusteist) aastat.

3.2.Lapse suvelaagri kompenseerimist on õigus taotleda ka koondatud ametiühinguliikmel ajavahemikus kuni 1 aasta alates koondamise päevast juhul, kui ta on olnud kogu eelnimetaud aja jooksul töötu.

3.3.Tuusiku hüvituse ülemiseks piirmääraks on 1000.- (üks tuhat) krooni.

4. Vastavad vahendid eraldatakse osakondadele proportsionaalselt liikmete arvule vastavalt ERAÜ juhatuse otsusele. Kompenseerimist teostatakse osakonnale eraldatud vahendite piires ametiühinguliikme avalduse ning asjaomase osakonna usaldusisiku kirjaliku taotluse alusel.

5. Avaldus (koos ametiühingu otsusega jaotuskava piires), kulutusi kinnitavad dokumendid (tuusiku eest tasumise kviitung, tuusikukonts, õiend ravi saamise kohta ehk sanatoorne raviraamat) esitatakse Eesti Raudteelaste Ametiühingu pearaamatupidajale.

6. Hüvitist makstakse ülekandega avaldaja pangakontole.

7. Ambulatoorse ravi osaline hüvitamine

7.1.ERAÜ hüvitab ametiühinguliikmetele võimalusel ambulatoorse ravi (v.a hambaravi ja proteesimine) kulude osalise maksumuse ERAÜ juhatuse otsusega kinnitatud suuruse ulatuses.

7.2.Avalduste läbivaatamine toimub 1 korda aastas- detsembris.

7.3.Avaldus koos ametiühingu otsusega, kulutuste kinnitavad dokumendid ja arsti suunamiskiri esitatakse ERAÜ pearaamatupidajale.

7.4.Hüvitist makstakse ülekandega avaldaja pangakontole.

8. Juhul, kui ametiühinguliige kirjutab avalduse ametiühingust lahkumiseks vahetult enne tema töölepingu lõpetamist töölepinguseaduse § 86. 3 alusel koondamise tõttu ning kui tema koondamishüvitisest pole ametiühinguliikmemaksu kinni peetud, kaotab see töötaja õiguse ametiühingu ravifondist toetust saada.

9. Alates 01.01.2006.a. ERAÜ osakondadele esitatud finantsvahendid liikmete sanatoorse ravi, laste suvelaagrite ja ambulatoorsete raviprotseduuride kulude osaliseks hüvitamiseks, mida ei kasutatud ära eelmise aasta jooksul, kantakse üle-eelmise aasta jäägina osakondade arvetele uuel aastal.

10.Ametiühinguliikmel, kes viibib lapsesünnitus- või dekreetpuhkusel, ei ole õigust kasutada ERAÜ fondide soodustusi ja hüviseid juhul, kui töötaja ei maksa iga kuu ametiühingu liikmemaksu.

10.1. Lapsesünnitus- või dekreetpuhkusel viibivatele ametiühinguliikmetele kehtestati igakuiseks liikmemaksumääraks 30 krooni. Eelnimetatud tingimused kehtivad alates 01.01.2006.a.