Streigifond

1. Streigifondi üldsätted ja eesmärk

1. Eesti Raudteelaste Ametiühingu (ERAÜ) streigifond (edaspidi Fond) moodustatakse eesmärgiga rahaliste vahendite kogumiseks kulude katmiseks aktsioonide läbiviimisel.

1. Fondi liikmeks on ERAÜ liikmed, kes täidavad käesolevat põhikirja.

1. Fond moodustub ERAÜ liikmete liikmemaksudest tehtavatest eraldistest, mille suuruse kehtestab ERAÜ konverents.

1.4 Fondi astumise kuuks loetakse kuu millal tehti esimene ametiühingu liikmemaks.

2. Fondi varaliste vahendite moodustamine ja kasutamine

2.1. Fondi varalised vahendid moodustuvad:

2.1.1.liikmemaksudest;

2.1.2.võimalikest sihteraldistest ja annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

3. Fondi juhtimine

3.1. Fondi kõrgemaks juhtimisorganiks on ERAÜ konverents, kes:

3.1.1.võtab vastu Fondi põhikirja, ning teeb selles muudatusi;

3.1.2.kehtestab liikmemaksu suuruse ;

3.1.3.võtab vastu otsuse Fondi tegevuse lõpetamisest. Otsusega määratakse ära jääkvarade kasutamine;

3.1.4.kuulab ERAÜ juhatuse, pearaamatupidaja ja revidendi aruandeid Fondi tegevusest.

3.2. Fondi haldab ERAÜ juhatus, kes:

3.2.1.otsustab Fondi vahendite kasutamise ja maksmise korra;

3.2.2.kehtestab streigis osalejale toetuse suuruse ja maksmise korra;

3.2.3.võtab vastu otsuseid muudes põhikirjast tulenevatest küsimustes.

4. Fondi liikme õigused

4.1. Saada informatsiooni Fondi tegevusest;

4.2. Kasutama Fondi vahendeid juhatuse poolt kehtestatud korras.

5. Fondi liikme kohustused

5.1. Tunnistada ja täita Fondi põhikirja.

5.2. Tasuda ettenähtud suuruses ja korras liikmemaksu

5.3. ERAÜst väljaastumisel või väljaarvamisel kaob õigus rahaliste vahendite saamiseks.

5.4. Kompensatiooni (toetuse) saamiseks tuleb pöörduda ERAÜ poole kirjaliku avaldusega hiljemalt kahe kuu jooksul, sündmuse toimumise hetkest .

5.5. Tasutud liikmemaksu ERAÜst väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata.

5.6. ERAÜ juhatuse otsust, mis puudutab käesolevat fondi, ei saa edasi kaevata.

6. Rahaliste vahendite maksmine

6.1.Rahaliste vahendite maksmine toimub juhatuse otsuse alusel.

7. Lõppsätted

7.1. Fondi rahaliste vahendite arvestust peab ERAÜ pearaamatupidaja.

7.2. Fondi finantskontrolli teostavad ERAÜ revidendid.