Krediidifond

1. Üldsätted

1.1. ERAÜ krediidifond (edaspidi: Fond) moodustatakse eesmärgiga hõlbustada ERAÜ liikmetel tekkivate ajutiste materiaalsete raskuste lahendamist.

1.2. Fondi liikmeks on ERAÜ liikmed, kes täidavad antud põhikirja.

1.3. Fond moodustub ametiühinguliikmete liikmemaksudest tehtavatest eraldistest, mille suuruse kehtestab ERAÜ konverents.

1.4. Fondi astumise kuuks loetakse kuu millal tehti esimene ametiühingu liikmemaks

2. Fondi rahaliste vahendite moodustamine ja kasutamine

2.1. Fondi rahalised vahendid moodustuvad:

2.1.1. liikmemaksudest;

2.1.2. võimalikest sihtotstarbelistest ja annetustest füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt.

2.1.3. protsendimäärast ja viivistest mittetähtaegse krediidi tagastamise eest.

2.2. Fondi vahendeid kasutatakse krediidi andmiseks ERAÜ liikmetele.

3. Fondi juhtimine

3.1. Fondi kõrgemaks juhtimisorganiks on ERAÜ konverents, kes:

3.1.1. võtab vastu Fondi põhikirja ning teeb sellesse muudatusi;

3.1.2. kuulab ERAÜ juhatuse ja revidendi aruandeid Fondi tegevusest;

3.1.3. võtab vastu otsuse Fondi tegevuse lõpetamisest. Otsusega määratakse ära jääkvarade kasutamine.

3.1.4. kehtestab liikmemaksu suuruse ja määrab liikmemaksu suuruse, protsendimäära ja viivise suuruse krediidi mitteõigeaegse tagastamise eest.

3.2. Fondi haldab ERAÜ juhatus, kes:

3.2.1. otsustab Fondi vahendite kasutamise;

3.2.2. arutab eelarve täitmise tulude ja kulude osas, aruannet, Fondi bilanssi ja võtab nende osas otsuse;

3.2.3. kinnitabkrediidifondi juhatuse koosseisu

3.2.4. kuulab ära Fondi juhatuse aruanded ja võtab nende osas otsuse;

3.2.5. otsustab muid põhikirjast tulenevaid küsimusi.

3.3. Fondi juhatuse pädevus:

3.3.1. Fondi täitevorganiks on krediidifondi juhatus, mille kinnitab ERAÜ juhatus.

3.3.2. Võtab vastu otsuse krediidi andmiseks, tema suuruse ja tagastamise aja lähtudes fondi vahendite võimalustest.

3.3.3. Sõlmib krediidi andmise lepingu.

4. Krediidi saamise õigus ja tingimused

4.1. Laenu saamise õigus on ERAÜ liikmel, kes maksab korrektselt liikmemakse

4.2. Krediidi saamise tingimused:

4.2.1. Krediidi tagastamine kuni 2 (kaks) aastat;

4.2.2. Krediidi suurus ei või olla suurem kui 30% taotleja 12-kuulisest palgast.

4.3. Krediidi taotleja võtab endale kohustused:

4.3.1. Tagastada saadud krediidi õigeaegselt ja lepingus märgitud graafikuga;

4.3.2. Tasuda krediidi protsendimäära;

4.3.3. Sõlmida pangaga püsikorralduslepingu krediidi summa kinnipidamiseks ja ülekandmiseks fondi arveldusarvele vastavalt lenutagasimaksmise graafikule ning esitada see ERAÜle. Samuti esitada ERAÜle laenu käendaja isikut tõendava dokumendi koopia.

4.3.4. Viivitamatult teatama oma ametiühinguorganisatsiooni ja krediidifondi juhatusele töölepingu lõpetamisest ja tagastada laenu võlgnevus.

4.3.5. Krediidi mittetähtaegse tagasimaksmise korral maksma viivist vastavalt krediidilepingus sätestatud määrale

5. Taotlus laenu saamiseks

5.1. Laenutaotleja esitab avalduse läbi oma aü osakonna juhatuse krediidifondi juhatusele (lisa 1).

5.2. Ametiühinguosakonna juhatus ühe kuu jooksul vaatab avalduse läbi ja saadab selle koos oma otsusega fondi juhatusele.

5.3. Fondi juhatus otsustab krediidi taotlejale laenu andmise üle ja tulenevalt Fondi rahaliste vahendite seisust vormistab lepingu laenu saamiseks.

6. Revideerimine

6.1. Fondi finantstegevuse revideerimise teostab Eesti Raudteelaste Ametiühingu revident.

7. Lõppsätted

7.1. Laenusaaja surma puhul nõudmise pärijatele ja käendajatele ei esitata.

7.2. Tasutud liikmemakse ametiühingust väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata

7.3. Fondi rahaliste vahendite arvestust peab ERAÜ pearaamatupidaja.

PDF 64x64Lae alla avaldus!