Koolitusfond

1. Üldsätted ja eesmärgid

1.1. Eesti Raudteelaste Ametiühingu (ERAÜ) Koolitusfond (edaspidi Fond) moodustatakse ametiühingu liikmete koolitamise korraldamiseks.

1.2. Fondi liikmeks on ametiühinguliikmed, kes kuuluvad ERAÜ'sse ja täidavad antud põhikirja.

2. Fondi rahaliste vahendite moodustamine

2.1. Fondi rahalised vahendid moodustuvad:

2.1.1. liikmemaksudest;

2.1.2. võimalikest sihteraldistest ja annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

3. Fondi juhtimine

3.1. Fondi kõrgemaks juhtimisorganiks on ERAÜ konverents, kes:

3.1.1. võtab vastu Fondi põhikirja ning teeb sellesse muudatusi;

3.1.2. kehtestab liikmemaksu suuruse;

3.1.3. kuulab ERAÜ juhatuse ja revidendi aruandeid Fondi tegevusest;

3.1.4. võtab vastu otsuse Fondi tegevuse lõpetamisest. Otsusega määratakse ära jääkvahendite kasutamine.

3.2. Fondi haldab ERAÜ juhatus, kes:

3.2.1. otsustab Fondi vahendite kasutamise ja maksmise korra;

3.2.2. võtab vastu aastakoolituskava ja korraldab selle täitmise;

3.2.3. võtab vastu otsuseid muudes fondi põhikirjast tulenevatest küsimustes.

4. Fondi liikme õigused

4.1. Saada informatsiooni Fondi tegevusest;

4.2. Kasutada Fondi vahendeid juhatuse poolt kehtestatud korras.

5. Fondi liikme kohustused

5.1. Tunnistada ja täita Fondi põhikirja.

5.2. Tasuda ettenähtud suuruses ja korras liikmemaksu.

6. Rahaliste vahendite kasutamine

6.1. Rahaliste vahendite kasutamine toimub vastavalt ERAÜ aastaeelarve juhatuse otsuse alusel.

6.2. Tasutud liikmemaksu ametiühingust väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata.

6.3. ERAÜ juhatuse otsust ei või edasi kaevata.

7. Lõppsätted

7.1. Fondi rahaliste vahendite arvestust peab ERAÜ pearaamatupidaja.

7.2. Fondi finantskontrolli teostavad ERAÜ revidendid.

Põhikiri on vastu võetud ERAÜ konverentsil 15.05.2004