Töötuabifond

1. Toetusfondi üldsätted ja eesmärk

1.1.ERAÜ töötu toetusfond on moodustatud ametiühingu liikmete materiaalseks toetamiseks töötuks tunnistamisel ja kellega on lõpetatud tööleping Töölepinguseaduse §86 p.1,2,3,4,9,10 alusel.

1.2.Fond moodustub ametiühinguliikmete liikmemaksudest tehtavatest eraldistest, mille suurus on 10% ametiühinguliikmemaksu summast.

1.3.Fondi astumise kuuks loetakse kuu millal tehti esimene ametiühingu liikmemaks.

2.Toetust ei maksta juhul:

2.1.kui ei ole tasunud liikmemaksu mõjuva põhjuseta 3 kuud järjest

2.2.kui töötaja on ametiühingust välja astunud või välja heidetud

2.3.Tasutud liikmemakse ametiühingust väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata

2.4.ERAÜ juhatuse otsuse peale, toetuse mittemaksmise kohta ei saa edasi kaevata

2.5.kui ametiühinguliige kirjutab avalduse ametiühingust lahkumiseks vahetult enne tema töölepingu lõpetamist töölepinguseaduse § 86.3 alusel koondamise tõttu ning kui tema koondamishüvitisest ametiühinguliikmemaksu pole kinni peetud

3. Töötu toetuse maksmine ja selle suurus

3.1.Toetuse saamise õigus tekkib ERAÜ liikmel 3 kuu möödumisel pärast ametiühingu liikmeks astumist.

3.2.Toetuse määramise aluseks on

3.2.1. isiklik avaldus toetuse saamiseks osakonna juhatuse kinnitusega,

3.2.2. tööraamat ja töötu kaart, korraldus töölepingu lõpetamise kohta,

3.2.3. passi koopia.

3.2.4. Ametiühinguliikmele, kes saab riikliku toetust töötu on toetus suurus 399 krooni kuus ning arvesse võttes pidevat katkematut liikmestaaž ERAÜs

3 kuust kuni 5 aastani - mitte rohkem 1000 krooni

5 aastast kuni 10 aastani - mitte rohkem 3780 krooni

üle 10 aasta - mitte rohkem 4410 krooni

3.2.5.Kehtestada ERAÜ Töötu Toetusfondist toetuse maksmine ametiühinguliikmele kes saab töötuskindlustushüvitist Töötukassast

3.2.5.1.töötu toetus suuruses 30.- krooni iga tööpäeva eest;

3.2.5.2.maksmise kestus lähtudes pidevast liikmestaažist Eesti Raudteelaste Ametiühingus:

3 kuust kuni 5 aastani - 5 kuu jooksul

5 aastast kuni 10 aastani - 6 kuu jooksul

üle 10 aastat - 7 kuu jooksul

3.2.6. Töötavale pensionärile, juhul kui temaga lõpetatakse tööleping TLS § 86 p.1,2,3,4,9,10 alusel - makstakse ühekordselt toetust 1000.00 krooni.

3.2.7. Ametiühinguliikmel, kellega lõpetatakse tööleping töölepinguseaduse § 86.4 või §86.9 alusel, on õigus kirjaliku avalduse ja töölepingu lõpetamist tõendavate dokumentide esitamise alusel saada ühekordset toetust olenevalt ametiühinguliikme katkematust staažist järgnevalt:

- staažiga 3 kuud kuni 5 aastat - 500 krooni

- staažiga üle 5 aasta - 1000 krooni.

3.2.8. ERAÜ maksab toetust ülekandega avaldaja pangakontole üks kord töötuna oldud päevade eest ühe summana peale töötu staatuse lõppemist