17. ERAÜ REVIDENDID

17.1. ERAÜ ja tema osakondade finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse revidendid (edaspidi revident). Kui ERAÜ-s on mitu revidendid, nad valivad endi seast pearevidendi, kes korraldab revidentide tööd.

17.2. ERAÜ revident valitakse konverentsil. Revident annab aru oma tööst konverentsile .

17.3. Revident ei või olla ERAÜ juhatuse liige, usaldusisik, ERAÜ raamatupidaja või palgaline töötaja.

17.4. Revident viib läbi ERAÜ tegevuse revideerimise vähemalt üks kord majandusaastas, koostab revideerimisaruande ja esitab selle kinnitamiseks konverentsile.

17.5. Revidendil on õigus kontrollida ERAÜ vara, arveldusarveid, raamatupidamisdokumente ja nõuda selgitusi ning saada muud abi ERAÜ ja osakonna juhtivorganitelt ning palgalistelt töötajatelt, mida revident oma ülesannete täitmiseks vajab.

17.6. Revidendil on õigus osaleda ERAÜ juhatuse koosolekul ilma hääleõiguseta.

17.7. Revident informeerib oma jooksvast tööst juhatust.