16. ERAÜ FINANTS- JA MAJANDUSTEGEVUSE KONTROLL

16.1. ERAÜ finantsmajanduslikku tegevust korraldab juhatus viimase poolt koostatud ja ERAÜ konverentsi otsusega kinnitatud majandusaasta eelarve alusel.

16.2. ERAÜ raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse Eesti Vabariigis kehtestatud korras. ERAÜ maksab makse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise seaduses sätestatud korras aastaaruande ja tegevusaruande.

16.3. ERAÜ finants- ja majandustegevust kontrollib revident vähemalt üks kord aastas. Revident annab kontrolli tulemustest aru üldkoosolekule.