14. OSAKONNA JUHATUS

14.1. Juhatus on juhtivorgan, mis juhib ja esindab osakonda.

14.2. Juhatuses võib olla üks kuni viis liiget. Osakonna juhatuse liikmed valib üldkoosolek (konverents) volituste ajaga kaks kuni neli aastat.

14.3. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

14.4. Osakonna juhatus juhindub oma tegevuses osakonna üldkoosoleku (konverentsi) otsustest, ERAÜ juhatuse ja ERAÜ konverentsi otsustest ja käesolevast põhikirjast.

14.5. Juhatuse pädevus:

14.5.1. kutsub kokku osakonna üldkoosolekud ja esitab ettepanekud päevakorra kohta;

14.5.2. võtab füüsilise isiku vastu osakonna liikmeks ja arvab välja liikmeskonnast, peab osakonna liikmete registrit ja esitab selle ERAÜ juhatusele;

14.5.3. juhib osakonna jooksvat tööd;

14.5.4. võtab tööle osakonna töötajaid ja määrab nende palgad;

14.5.5. võtab vastu otsuseid muudes osakonna tegevust puudutavates küsimustes, mis ei ole osakonna üldkoosoleku, ERAÜ konverentsi või juhatuse pädevuses.

14.6. Osakonna juhatus võtab otsused vastu koosolekutel. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema asetäitja. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellel koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Juhatuse igal liikmel on üks hääl.

14.7. Osakonna juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul koostatakse sellel osalevate liikmete nimekiri. Nimekirjale kirjutavad alla koosolekul osalenud liikmed ning koosoleku juhataja ja protokollija.

14.8. ERAÜ-d võivad õigustoimingutes esindada ka osakonna juhatuse liikmed ja seda ERAÜ juhatuse volikirja alusel.

14.9. Osakonna juhatuse esimees:

14.9.1. korraldab osakonna juhatuse tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ning ERAÜ konverentsi ning juhatuse ja osakonna üldkoosoleku ning juhatuse otsustele;

14.9.2. kutsub kokku osakonna juhatuse ja juhatab juhatuse koosolekut;

14.9.3. omab volitusi tegutseda osakonna nimel, esindab osakonda ja annab volitusi;

14.9.4. annab oma tegevusest aru osakonna juhatusele;

14.9.5. annab juhatuse tegevusest aru konverentsile;

14.9.6. sõlmib ja lõpetab osakonna palgaliste töötajatega töölepinguid ning juhib ja kontrollib nende tööd.