18. ERAÜ LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

18.1. ERAÜ lõpetatakse konverentsi otsuse, kohtuotsuse või muul seaduse ettenähtud alusel.

18.2. ERAÜ lõpetamisotsuse kandmiseks mittetulundusühingute registrisse esitab juhatus avalduse, millele lisatakse konverentsi otsus ja protokoll. Kui ERAÜ lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.

18.3. ERAÜ lõpetamisel valib liikmete üldkoosolek likvideerijad. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, millised ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijad esindavad ERAÜ ainult ühiselt. Likvideerijad võivad volitada ühte või mitut isikut endi hulgast teatud tehingute tegemiseks või teatud liiki tegevuseks.

18.4. ERAÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. ERAÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui konverentsi otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Konverentsi poolt määratud likvideerija võib konverents igal ajal tagasi kutsuda. Likvideerijad vastutavad tekitatud kahju eest nagu juhatuse liikmed.

18.5. Likvideerijad lõpetavad ERAÜ tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, millised on vajalikud ERAÜ likvideerimiseks. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning kui üldkoosolek annab selleks nõusoleku. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ERAÜ lõpetamise ajal olnud liikmete vahel.

18.6. ERAÜ võib ühineda ainult teiste ametiühingutega ja jaguneda ainult ametiühinguteks.

18.7. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ERAÜ registrist kustutamiseks.

18.8. Ühinemiseks sõlmib ERAÜ juhatus ühineva mittetulundusühingu juhatusega ühinemislepingu. Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused pärast lepingu heakskiitmist ERAÜ konverentsi poolt.

18.9. 18.9. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas 2/3 ERAÜ konverentsil osalenud või esindatud liikmetest.

ERAÜ põhikiri on uues sõnastuses kinnitatud 15. mail 2004.a. ERAÜ konverentsi otsusega.