AMETIÜHINGUTE ÜHISPÖÖRDUMINE

STREIGIÕIGUS ON PÕHIÕIGUS

Austatud Riigikogu esimees

Peaaegu kõik riigid maailmas tunnustavad töötajate õigust korraldada streike ning enam kui 90 riigis on see õigus kirjutatud sisse põhiseadustesse, seades selliselt rahvusvahelises tööorganisatsioonis (ILO) kümnete aastate jooksul kehtestatud õigused seaduslikule alusele. Streigiõigus on võimas ja põhimõtteline demokraatia ja majandusliku õigluse alustala. Kui tööandjad keelduvad töötajatega läbi rääkimast, saavad inimesed keelduda töötamast tasakaalustamaks otsuseid ja poliitikaid. Ajast aega on just see põhiõigus olnud ainus takistus ebaõigluse ja ekspluateerimise vastu.

Paraku on mitmed valitsused ja tööandjate ühendused üle maailma asunud streigiõigust välja juurima, alustades ILOst ja liikudes sealt edasi ka rahvuslike seaduste kallale. Nad püüavad kella tagasi keerata õiguste suhtes, mis on enam kui sajand olnud juriidiliselt tunnustatud. Nende vastutegevus on üritanud halvata ILO protseduure, et saavutada oma eesmärke. Nad on loonud patiseisu ja ILO otsused olulistes töösuhete küsimustes on blokeeritud.

Hetkel on streigiõigus keelatud ainult kõige totalitaarsemates diktatuurides. Kui valitsused ja tööandjate ühendused saavutavad rahvusvahelisel tasandil oma tahtmise, satuvad ohtu eelmisel sajandil organiseeritud töötajate poolt saavutatud edusammud – mõistlikud töötunnid, õiglane töötasu, puhkused ja nädalavahetused, töötervishoid ja –ohutus.

Kui tööandjad, töötajad või valitsused ei suuda vaidlust omavahel lahendada, saavad nad pöörduda ÜRO Rahvusvahelise Kohtu poole. Paraku püüavad tööandjate ühendused õigusemõistmist takistada ning on rahvusvahelisse kohtusse pöördumise vastu. Nad ei soovi õigluse jaluleseadmist, eelistades vastaspoolt väljapressimisega allutada.

Mitmed valitsused toetavad ametiühingute nõudmist, et järgitaks ILO konstitutsiooni ja vaidlus lahendataks ÜRO Rahvusvahelises Kohtus. Samas on mõned ka äraootaval seisukohal. Palume, et Riigikogu võtaks selge seisukoha tupikolukorra lahendamiseks ILOs ning kaitseks ka sisemaiselt streigiõigust ühe olulise demokraatliku ja tasakaalustava abinõuna.

Lugupidamisega,

Eesti Ametiühingute Keskliidu ja selle liikmesorganisatsioonide nimel

Peep Peterson

EAKLi esimees

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO nimel

Ago Tuuling

TALO juhatuse esimees